Београд: Истраживања из области обновљивих извора енергије


4. јануар 2010.
Београд/ Србија

Град Београд предузео је основне кораке који су неопходни за промене у односу на енергију, енергетску ефикасност и свест о значају енергије код појединца и у друштву. Предавања о енергетској ефикасности и разна истраживања из области обновљивих извора енергије представљају управо те основне кораке.

– Основни задатак енергетике у друштву јесте да обезбеди енергију у количини и облику која је потребна сваком појединцу и целокупном друштву јер је енергија једна од основних животних потреба. Коришћењем обновљивих извора енергије директно се спроводе мере у очувању животне средине. Енергетски развој градова у Европи усмерен је на одрживо коришћење обновљивих извора енергије на начин којим би се постигла супституција фосилних горива и смањење емисије штетних гасова у атмосферу. У најважније обновљиве и одрживе изворе енергије спадају снага воде, топлота Земље, снага ветра, Сунца, таласа и биомаса – рекао је за Беоинфо Марко Стојановић, директор Управе за енергетику.

Истраживања из области обновљивих извора енергије, која су у претходном периоду спроведена, представљају одличну подлогу за процене привредног и енергетског потенцијала одређених региона у граду. Резултати ће моћи да се искористе у оквиру енергетских планирања на територији града и биће тако презентовани у елаборатима да ће моћи да служе за информисање и едукацију стручне јавности, студената, професора, ученика, наставника, потенцијалних корисника из локалне самоуправе, инвеститора из области зелене енергетике и свих оних који граде објекте висине преко 20 метара или имају више етажа испод нивоа земље. Кад је реч о могућностима добијања електричне енергије помоћу мобилно-хибридног система „ветар-солар”, завршена је прва фаза студије која је испитала могућности добијања електричне енергије из ветра и Сунца. Помоћу мобилног система који се може преносити, могуће је снабдевати мале потрошаче електричне енергије који нису везани на мрежу електричне енергије (не постоји мрежа у близини потрошача). У наредним фазама систем ће се инсталирати на разним позицијама у Београду како би се добили резултати за што шире подручје града.

У сарадњи са Електротехничким факултетом из Београда покренуто је истраживање потенцијала енергије ветра и идентификација најповољнијих локација за изградњу ветроелектрана на територији града. Електротехнички факултет у могућности је да савременом опремом и методама обави истраживања потенцијала енергије ветра и идентификује најповољније локације за изградњу ветроелектрана на територији града Београд и да их генерише тако да се могу користити као консултативни елементи за пројектовање ветрогенератора – снага и тип и просторно мапирање. Резултати мерења омогућиће да се уз примену адекватних софтвера израде карте ветрова које би омогућиле да се лоцирају зоне у којима би се могли постављати ветрогенератори значајнијих снага (већ од 0,5 мегавата), који у пољу ветроелектране могу давати и неколико десетина мегавата електричне енергије.

Рударско-геолошки факултет у Београду у могућности је да обави истраживања потенцијала субгеотермалних водних ресурса Београда и да савременим методама идентификује погодне локације за њихову примену у објектима помоћу топлотних пумпи. Добијени резултати биће генерисани тако да се могу користити као елементи за пројектовање система, уз просторно мапирање потенцијалних корисника. Израдиће се и матрице номиналне расположивости енергије из подземних вода на основу парова температуре и издашности на више локација у Београду у трајању од годину дана, што је минимални период за таква мерења. Резултати мерења послужиће за израду хидрогеолошких карти на основу којих ће моћи да се процени могућност примене топлотних пумпи.

– Мора се напоменути да Рударско-геолошки факултет и Електротехнички факултет као реализатори ових истраживања поседују стручно и практично знање и значајно искуство у реализацији енергетских истраживачко-развојних пројеката овог типа и гарантују највиши стручни третман пројеката и могућности дугорочне сарадње – казао је Стојановић.

У протеклом периоду одржана су и пробна предавања о енергетској ефикасности и обновљивим изворима енергије у три средње школе које је слушало око 300 ученика. Пројекат ће бити настављен у школама, Градској управи и јавним комуналним предузећима, а планира се и деловање на шире популације разним облицима информисања и едукације.

ИзворУреди