Београд: Постављање башта могуће током целе године


2. децембар 2010.
Београд/ Србија

Град Београд донео је, на предлог Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, нови правилник о постављању баште угоститељског објекта на јавној површини. Овим актом утврђена је могућност постављања баште отвореног и затвореног типа током целе године и поједностављен поступак за издавање одобрења.– Најважније је да смо поједноставили издавање одобрења за баште које се из године у годину постављају без измена. Угоститељ који је ове године имао легално постављену башту, од општине ће добити обавештење да ли му сва одобрења важе и даље. Уколико нема промена, довољно је да у општини попуни захтев и донесе доказ о редовном плаћању комуналне таксе. Најкасније у року од седам дана добиће одобрење за постављање баште у 2011. години – рекао је Зоран Костић, члан Градског већа.Правилником је, између осталог, прописано да се башта угоститељског објекта може поставити испред, бочно или у залеђу угоститељског објекта у дужини угоститељског објекта. Дужина баште може бити већа од дужине угоститељског објекта, а у границама зграде у којој се налази угоститељски објекат, под условом да се прибави сагласност власника односно корисника простора испред којег се башта поставља. Када површина на којој се башта поставља има дужину мању од три метра, може се продужити изван границе зграде испред суседне зграде до укупне дужине од шест метара, под условом да се прибави сагласност власника односно корисника простора испред којег се башта поставља, у ком случају се део баште који се налази испред суседног објекта не може постављати на делу тротоара уређеном за паркирање. Башта се не може постављати у нивоу зграде у којем се налази простор за становање. Када се башта поставља тако да се делом налази изван нивоа угоститељског објекта, потребно је прибавити сагласност власника односно корисника тог простора, с тим што је у овом случају могуће постављање баште испред простора за становање. Башта се може састојати од два и више делова и, по правилу, поставља се тако да буде одвојена од зграде у којој се угоститељски објекат налази. Када се поставља уз грађевинску линију зграде, не сме ометати главне пешачке токове и нарушавати архитектонске и урбанистичке карактеристике и вредности зграде.Новим решењима прописано је да је надлежна организациона јединица управе градске општине, за потребе издавања одобрења у наредном периоду, обавезна да службеним путем прибави потврду о даљој важности сагласности за баште за које је издала одобрење у текућој години. Прописано је да организациона јединица за прибављање потврде поднесе збирни захтев истовремено и понаособ следећим субјектима: организационој јединици Градске управе надлежној за послове саобраћаја, односно јавном предузећу коме је јавна површина поверена на управљање и организационој јединици Градске управе надлежној за послове урбанизма односно надлежном заводу за заштиту споменика културе, најкасније до 1. новембра текуће године. Наведени субјекти обавезни су да се у року од 30 дана изјасне о даљој важности датих сагласности у наредном периоду, а надлежна организациона јединица управе градске општине, по прибављању потврде о даљој важности сагласности, дужна је да, најкасније до 10. децембра текуће године, писаним путем обавести власнике башта о могућности издавања одобрења за наредни период. На овај начин се ствара могућност издавања одобрења за поновно постављање баште у предвиђеном року од седам дана по подношењу захтева.

ИзворУреди