Rezultati poslovanja Erste Bank ad Novi Sad u 2011. godini


29. februar 2012.
Beograd/ Srbija (PRObjave) - Erste Bank a.d. Novi Sad je do kraja 2011. godine nastavila trendove stabilnog poslovanja i ostvarila najbolji finansijski rezultat od kada posluje u Srbiji.

"Možemo biti veoma zadovoljni što smo u izuzetno neizvesnoj godini značajno povećali podršku građanima i privredi Srbije uz ostvarivanje najboljeg poslovnog rezultata za banku. Naš poslovni model razvijanja dugoročnih odnosa sa klijentima i zajednicom u kojoj poslujemo nagrađen je i uglednim prizananjem, nagradom Virtus za korporativnu filantropiju, petim po redu za Erste Banku, ali prvi put u glavnoj kategoriji za doprinos na nacionalnom nivou", izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad.

U odnosu na kraj 2010. godine stanje depozita stanovništva (fizičkih lica i preduzetnika) u Erste Banci je povećano za 12,7% i iznosi 23,0 milijardi dinara, dok su krediti fizičkim licima i preduzetnicima uvećani za 16,9% i iznose 22,9 milijardi dinara. U okviru toga, depoziti preduzetnika su u odnosu na kraj prethodne godine povećani za 25,4% i sada iznose 2,5 milijardi dinara, dok su krediti preduzetnicima povećani za 16,8% i iznose 3,2 milijarde dinara. Depoziti fizičkih lica su u odnosu na kraj 2010. godine povećani za 11,4% i iznose 20,5 milijardi dinara, a stanje kredita fizičkim licima je povećano za 16,9% i iznose 19,7 milijardi dinara.

Depoziti privrede su povećani u odnosu na kraj prošle godine za 34,35% i sada iznose 10,8 milijardi dinara. Plasirani krediti privredi su ostvarili rast u odnosu na kraj prethodne godine od 8,1% i sada iznose 28,1 milijardi dinara.

Povećan je i tržišni udeo Erste bank na bankarskom tržištu Republike Srbije, kako u iznosu ukupne aktive, tako i u plasiranim kreditima i primljenim depozitima. Udeo Erste Banke u ukupnoj aktivi bankarskog tržišta Republike Srbije sada iznosi 2,48%, dok je na kraju 2010. godine bio 2,26%. Učešće Erste Banke u plasmanima prema fizičkim licima je povećano u odnosu na prošlu godinu sa 3,01% na 3,27% na kraju 2011.godine. Što se tiče primljenih depozita od fizičkih lica i tu je povećan udeo, sa 2,39% na 2,48%. Tržišni udeo plasmana pravnim licima se zadržao na približno istom nivou kao i prošle godine, dok je tržišni udeo primljenih depozita pravnih lica povećan sa 2,03% koliko su iznosili prošle godine na 2,59% krajem 2011. godine.

Osim pomenutog kreditiranja koje se prikazuje lokalno, Erste Banka je zajedno sa Erste Grupom tokom 2011. godine bila veoma aktivna i u segmentu krosborder kredita za privredu Srbije, finansirajući samostalno ili u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama i drugim poslovnim bankama neke od najveći domaćih kompanija. U pogledu operativnog poslovanja, Banka je na kraju 2011. godine ostvarila 26,3% više operativnih prihoda u odnosu na kraj prethodne godine, dok su operativni rashodi porasli za 8,3%. Finansijski rezultat na kraju 2011. godine je iznosio 789,0 miliona dinara što je najbolji rezultat od kada Erste Banka posluje u Srbiji.

Prošle godine uvećan je i broj kreditnih i debitnih kartica, koji sad iznosi preko 330 hiljada, što je povećanje od 19,2% u odnosu na kraj 2010. godine. Takođe, rast je zabeležen i kod alternativnih kanala distribucije tako da je broj korisnika internet i telefonskog bankarstva porastao za 48,5% do kraja godine i dostigao približno 88 hiljada korisnika. Broj klijenata u odnosu na kraj prošle godine povećao se za 9,24% i premašio 280.000.

PROGNOZA

Erste Bank a.d. Novi Sad će i u ovoj godini nastaviti da pruža podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokus na stalno poboljšavanje usluge klijentima, konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti te razvijenu politiku upravljanja rizicima, biće osnova poslovanja Banke i u ovoj godini.

NAPOMENA: Objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije Erste Bank a.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati Erste Bank a.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i prikazuje na lokalnom nivou.

Извор

уреди